Publications spécialisées

1 Publications

Titre / Auteur(s) Support de publication N° / Année Langue
Schall­tech­nische Un­ter­su­chung bei un­ter­schied­li­chen An­trieb­sarten von Stopf­ma­schinen
G. Achs, S. Floss
Eisenbahntechnische Rundschau (ETR)   10 / 2023   DE